Käyttöehdot

1. Yleistä

Käyttämällä Hakion Tietokoneen ylläpitämää verkkopalvelua (Palvelu) käyttäjä sitoutuu noudattamaan jäljempänä esitettyjä ehtoja sekä hyväksyy, että Hakion Tietokone käsittelee käyttäjän henkilötietoja  tietosuojaselosteen mukaisesti.

Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja kokonaisuudessaan, käyttäjän tulee poistua Palvelun sivuilta.

2. Oikeudet

Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Hakion Tietokone pidättää itsellään Palveluun kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti ole tässä myönnetty.

Kaikenlainen Palvelussa olevan sisällön tai sisällön osan kopioiminen ja jakelu on kielletty, ellei nimenomaisesti toisin mainita. Käyttäjällä on lupa tallentaa päätelaitteelleen tai tulostaa yksityistä käyttöä varten sivuja tai otteita sivuista. Lisäksi käyttäjä voi jakaa Palvelun sisältöä sosiaalisessa mediassa erikseen sitä varten tarjottujen sosiaalisen median painikkeiden kautta, mutta muutoin Palvelun sisällön tai sisällön osan saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti tai varastointi tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman Hakion Tietokoneen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty. Käyttäjällä ei ole oikeutta muodostaa Palvelusta tai sen osasta toista teosta tai toista palvelua.

3. Palvelun toimittaminen ja sisältö

Palvelun sisältö esitetään sitoumuksetta "sellaisena kuin se on" ja "siten kuin saatavilla". Hakion Tietokone ei vastaa sivujen sisällöstä, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta sekä kiistää kaikki nimenomaiset ja oletetut takuut ja vastuut. Hakion Tietokone varaa oikeuden koska tahansa muuttaa Palvelua sekä estää pääsy Palvelun sivuille tai lopettaa niiden ylläpito. Käyttäjä nimenomaisesti ymmärtää ja hyväksyy sen, että Palvelun hyödyntäminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Hakion Tietokone ei vastaa Palvelusta tai sen käyttämisestä aiheutuneista välillisistä vahingoista. Yllä oleva ei rajoita käyttäjän lakisääteisiä oikeuksia.

Hakion Tietokone ei vastaa niiden sivujen sisällöstä ja aineistosta, joihin Palvelusta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin Hakion Tietokoneen toimesta. Käyttäjä on velvollinen perehtymään ja noudattamaan niitä käyttöehtoja ja muita ehtoja, jotka on julkaistu näillä kolmannen osapuolen verkkosivustoilla.

4. Käyttöoikeus ja henkilötietojen käsittely

Käyttäjän henkilötiedot ovat luottamuksellisia, mutta Hakion tietokoneella harkintansa mukaan oikeus luovuttaa käyttäjän nimi- ja yhteystiedot poliisi- tai muulle viranomaiselle, mikäli on syytä epäillä, että käyttäjä on esimerkiksi kirjoituksellaan syyllistynyt rikokseen tai että on tapahtunut rikos, jonka selvittämistä voidaan edistää käyttäjän nimi- ja yhteystiedot luovuttamalla ja viranomainen esittää tätä koskevan perustellun pyynnön.

Käyttäjä on velvollinen käyttämään Palvelun näiden käyttöehtojen, lain ja hyvän tavan mukaisesti. Palvelua ei saa käyttää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston julkaisemiseen tai levittämiseen ilman oikeudenhaltijan lupaa, taikka muuten tavalla, joka on haitallista, loukkaavaa tai vahingollista Hakion Tietokoneelle, muille käyttäjille tai kolmansille. Käyttäjä on korvausvelvollinen mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- että sopimuksenvaraisista toimistaan.

Tiettyjen palvelujen käyttö on maksullista. Maksullisten palvelujen yhteydessä ilmoitetaan ko. palvelun maksullisuudesta ja ko. palveluun liittyvistä muista ehdoista.

5. Muut ehdot

Käyttäjällä ei ole oikeuttaa luovuttaa tai siirtää Palvelun käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle. Hakion Tietokoneella on oikeus siirtää näissä käyttöehdoissa kuvattu sopimus Palvelun käytöstä toiselle samaan konserniin kulloinkin kuuluvalle yhtiölle sekä liiketoimintakaupan tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä vastaanottavalle yhtiölle ilmoittamalla siirrosta Palvelussa.

Hakion Tietokoneella on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja, mikäli siihen on perusteltu syy esimerkiksi Palvelun kehittämisen, lainsäädännön tai viranomaispäätöksen johdosta. Muutoksista ilmoitetaan Palvelussa ja ne astuvat voimaan välittömästi tai erikseen ilmoitettuna ajankohtana. Jatkamalla Palvelun käyttöä muutoksen voimaantulon jälkeen, käyttäjä hyväksyy muutoksen ja sitoutuu noudattamaan muutettua ehtoa.

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Kuluttajan on myös mahdollista saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Mikäli riita-asia liittyy tavaroiden tai palveluiden verkkokauppaan, Euroopan komissio tarjoaa myös verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin, joka on erityisesti tarkoitettu sellaiselle kuluttajalle, joka asuu toisessa EU-maassa kuin palveluntarjoaja. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajalla on oikeus nostaa kanne myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka.


Käyttöehdot tulevat voimaan 15.3.2019